<< Назад

Пенсионно Осигуряване - 2019

Пенсионно Осигуряване - 2019

Направете запитване
(полетата със * са задължителни)

Пенсионно Осигуряване - 2019г.
Какво трябва да знаем и как да се възползваме?

Малко пенсионнио планиране и подготовка сега, може да окаже голяма разлика тогава, когато е време да се насладим на старините си. В съвременният живот изпълнен с безброй отговорности и финансови задължения, често се отнасяме с лека ръка относно Пенсионното осигуряване. Сякаш ще бъдем вечно млади, ние си затваряме очите относно заобикалящата ни действителност и положението на съвременният български пенсионер. Като че ли го оставяме на заден план, като някаква даденост, която не зависи от нас. 

АРА Брокер ви помага да изберете правилната за вас "Пенсионно Осигурителна стратегия",  която ще ви осигури достатъчно средства за да сте финансово обезпечени след като спрете да се трудите.

СХЕМА НА БЪЛГАРСКАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА

Критерий    ДОО-  Първи стълбДЗПО- Втори стълбДДПО- Трети стълб
Управление НОИ ПОД ПОД
Покритие Задължително за лица с доходи от трудова дейност Задължително за родените след 31.12.1959 Доброволно, за лица навършили 16г.
Финансов принцип Разходо-покривен; солидарен Капиталово-покривен Капиталово-покривен
Структура Фонд "Пенсии" и други специфични фондове финансирани от ДОО и трансфери от държавния бюджет УПФ(2002) ППФ за 1-ва и 2-ра категория труд(2000)  ДПФ(1994)
Основа Колективни схеми базирани на облагаемия доход Дефинирани вноски, като процент от облагаемия доход; Индивидуални партиди Еднократни и/или периодични; лични и/или работодателски; Индивидуални партиди
Пенсия Пожизнена пенсия Пожизнена пенсия Срочна пенсия

 

Допълнителното пенсионно осигуряване в България се осъществява чрез участие в:
1. Универсален пенсионен фонд (УПФ) - Задължително
2. Професионален пенсионен фонд (ППФ) - Задължително
3. Доброволен  пенсионен фонд (ДПФ)  - Доброволно

Държавата осъществява ефективно регулиране и контрол върху дейността на дружествата и фондовете, чрез Комисията за Финансов  надзор(КФН), с цел защита на интересите на осигурените лица и пенсионерите. Пенсионноосигурителните дружества имат предмет на дейност единствено допълнително пенсионно осигуряване. В България съществуват девет компании лицензирани като пенсионноосигурителни дружества. 

1. Универсален пенсионен фонд (УПФ) и 2. Професионален пенсионен фонд (ППФ)
Създадени са със закон през 2000г. като стартират своята дейност през 2002г. Задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в Универсален фонд лицата родени след 31 Декември 1959г. Лица, работещи при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват и в Професионален пенсионен  фонд за пенсия  за ранно пенсиониране, независимо от възрастта. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е персонално. Всеки осигурен в Универсален и Професионален пенсионен фонд има индивидуален осигурителен номер и индивидуална партида. В индивидуалната партида се правят записи за направените вноски, прехвърлените суми и удръжки. Пенсията се определя на основата на натрупаната сума в индивидуалната партида от направените вноски и доходите от тяхното инвестиране, намалена с таксите и удръжките.
За лицата, неизбрали УПФ или ППФ, се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове, определени от Национална агенция за приходите (НАП). Много често хората не знаят в кой от фондовете са разпределени.

Осигурителна вноска - 5% като част от вноската за фонд "Пенсии"  на Държавното обществено осигуряване (ДОО), разпределени между работодател и работник (2,8%:2,2%).
Членство - изборът на пенсионен фонд е свободен. Съществува възможност за прехвърляне след две години от първоначалния избор, а след това всяка изтекла година след промяна на членството.
Данъчни облекчения - приходите от инвестиране на активи на УПФ и ППФ не се облагат с данък по закона за данъците върху доходите на физически лица. Услугите не се облагат с ДДС. Личните осигурителни вноски от физическите лица се приспадат от облагаемия доход. Вноските на работодателите за ДЗПО се признават за разход.
Осигурените лица имат право на допълнителна пожизнена пенсия за старост, а осигурените в ППФ - на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Минимална доходност - Пенсионноосигурителните дружества са задължени да постигат минимална доходност при управлението на активите на фондовете. Тя се определя от Комисията по финансов надзор към края на всяко тримесечие в процент поотделно за УПФ и ППФ. Когато пенсионноосигурителното дружество е постигнало доходност по-ниска от минималната доходност то е длъжно да покрие разликата от създадени за целта резерви.
Очакван размер на втората допълнителна пенсия - 15-20% от последния осигурителен доход преди пенсиониране.
Възможност за изплащане на пенсия до 5 г. по-рано при наличие на средства по индивидуалната партида над определения минимум по Кодекса за социално осигуряване.
Еднократно изплащане до 50% от натрупаната сума в индивидуалната партида при пожизнено загубена работоспособност над 70,99%.
Еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната сума на наследници на починал член или пенсионер на фонда.
Средствата по индивидуалната партида се наследяват и не подлежат на принудително изпълнение (съдебен запор и пр.)

Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 31.03.2009 до 31.03.2011г. на годишна база.
www.fsc.bg/2011-bg-527

"Ара Брокер" е на ваше разположение  за повече информация относно "Допълнителното Пенсионно Осигуряване".