<< Назад

Застраховка Имущество - 2019

Застраховка Имущество - 2019

Направете запитване
(полетата със * са задължителни)

Застраховка "Имущество"

Тези дни е важно да намерите подходящата застраховка "Имущество" покриваща всички основни рискове на приемлива цена. Ние напълно разбираме, че "Имуществото" ви е най-важната инвестиция за вас и ще се опитате да го защитите по най-добрия възможен начин.

Какво покрива застраховката?
Застраховка “Пожар и природни бедствия” е предназначена за физически и юридически лица. Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост на Застрахования или за което той носи отговорност. При ипотека или залог на имуществото, застраховката може да бъде сключена в полза на банката-кредитор.

В основното покритие на застраховката са включени щети и загуби вследствие:

 • пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара),
 • удар от мълния,
 • експлозия или имплозия,
 • удар от летателен апарат, части от него или товара му,
 • природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и др. външни обекти вследствие буря или градушка),
 • тръбопроводна вода,
 • удар от превозно средство или животно,
 • разходи, направени от Застрахования за ограничаване на вредите вследствие застрахователно събитие.
 • свличане или срутване на земни пластове,
 • земетресение,
 • късо съединение и/или токов удар,
 • злоумишлени действия на трети лица,
 • щети и загуби по време на транспорт при смяна на адреса,
 • разходите за отстраняване на развалини и останки, за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество и/ или загуба на доход от наем,
 • счупване на трайно монтирани стъкла с възможност за покритие на база “всички рискове”,
 • гражданска отговорност към трети лица (вкл. вреди, причинени на трети лица в резултат на пожар, измокряне при гасене на пожар или наводнение от застрахования обект, които Застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане).
 • кражба - включително и кражба с техническо средство

Кой е застрахован?
Обект на застраховката е посоченото имущество от клиента.
Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми.
Застрахователната премия се определя на база тарифите на застрахователните дружества и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

Какво да направим при застрахователно събитие?
В случай на настъпване на застрахователно събитие незабавно уведомете компетентните органи - Полиция, Пожарна безопасност, Гражданска защита и ако е необходимо Бърза помощ.
Задължително проверете документа предоставен Ви от компетентните органи, преди да поставите подписа си.
Необходимо е да уведомите писмено застрахователната компания относно настъпването на застрахователното събитие.

Полезни телефони :
 1. АРА Застрахователен брокер тел: (+359 2)  877 21 07; (+359) 888 323 614 - www.arabroker.com
 2. КАТ 165; (+359 2) 982 49 01; (+359 2) 982 49 02 - www.i-kat.org
 3. Телефон за спешна помощ:  112
 4. Спешна медицинска помощ:  150 - телефони и адреси www.medguide-bg.com/fer.htm
 5. Пожарна безопасност: 160 - www.nspbzn.mvr.bg/default.htm
 6. МВР София: 166; (+359 2) 987 77 77 - www.kat.mvr.bg
 7. Гражданска защита: 080020112 - cp-bg.org/news.php  
 8. Български Червен Кръст: www.redcross.bg