<< Назад

Застраховка Отговорности - 2019

Застраховка Отговорности - 2019

Направете запитване
(полетата със * са задължителни)

Застраховка "Отговорност"

Застраховката Обща гражданска отговорност покрива отговорността на посоченото в застрахователната полица юридически лице или физическо лице - търговец, по смисъла на Търговския закон, за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, при или по повод на осъществяване на стопанската му дейност.

Какво покрива застраховката?
Всички суми, които застрахования бъде законово задължен да изплати за вредите, причинени от него на трети лица, настъпили през времетраене на застраховката. Те могат да бъдат телесно увреждане и/или увреждане или загуба на движими вещи.

Срокът на действие на застрахователния договор стандартно е 1 /една/ година, освен ако не е договорено друго.

Кой е застрахован?

Професионална отговорност.
За някои професии законът предвижда сключване на задължителна застраховка „Професионална отговорност” от страна на лицето или фирмата извършващо съответната дейност подлежаща на застраховане. Всеки нотариус, лекар или адвокат може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална отговорност.
Чрез застраховка „Професионална отговорност” са покрити всички суми до законово регламентираните лимити, които Застрахованият ще бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди на трети лица  следствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на съответните професионални задължения. Застраховка „Професионална отговорност” покрива и всички разходи по уреждането на претенции, одобрени от Застрахователя.

Предлагат се следните видове засттраховки на професионална отговорност:

 • Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството - строители, проектанти, архитекти, строителен надзор, технически надзор.
 • Нотариуси, адвокати
 • Лекари и медицински персонал
 • Дипломирани експерт счетоводители
 • Туроператор
 • Охранители
 • Преводачи
 • Хотелиери и ресторантьори
 • Синдици
 • Частни съдебни изпълнители
 • Инвестиционни посредници
 • Дейностите по сертифициране, лицензиране и контрол
 • Отговорност на спедитора

Застрахования е необходимо да уведоми Застрахователя за всяко събитие, което би могло да доведе до претенция по тази застраховка, за да получи указания, относно необходимата документация и за процедурата, която трябва да се следва.    

Застраховка Отговорност на изделието
Застраховката Отговорност на изделието е неразделна част от застраховката Обща гражданска отговорност.
Отговорността е за суми, които лицето законно ще бъде задължено да заплати като компенсация за материални щети и телесни увреждания (вкл. смърт, заболяване, загуба на трудоспособност), причинени на трети лица в резултат на извършваната от него дейност или от стоки, които са били произведени, доставени, инсталирани, ремонтирани или по друг начин обработени от него, както и съпътстващите разходи по уреждане на претенциите, извършени със съгласие на застрахователя.

При събитие, което би могло да доведе до претенция по тази застраховка, застрахования уведомява своевременно застрахователя, който дава указания относно необходимата документация и за процедурата, която трябва да се следва.

Отговорност на превозвача.
Чрез застраховка "Отговорност на превозвача" се покрива материалната отговорност на превозвача на товари по шосе за цялостна или частична липса и/или повреда на превозваните от него товари със собствени и/или наети превозни средства.
Покриват се и разходи, разумно направени за предотвратяване и намаляване на щети, а също за изясняване на размера на обезщетимите загуби или повреди. Такива разходи включват: спасяване на превозваните стоки, претоварването им, съхранението на стоки на склад, допълнителни разходи за превоз до първоначалното им предназначение и други. Покриват се още разходи за навло, митнически такси и други разноски по превоза на стоката в случай на цялостна липса и пропорционално, когато има частична липса.
Рисковете, които покрива застраховка "Отговорност на превозвача" при международен автомобилен превоз се определят съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари CMR. При превоз на територията на Република България се определят съгласно Закона за автомобилните превози.
Полицата може да бъде: еднократна (годишна) или абонаментна.
При тази застраховка обикновено се работи на базата на абонаментна полица и месечни сведения, които следва да се представят до 10-то число на следващия месец. След издаване на абонаментна полица  се издава застрахователен сертификат на английски, за да служи в чужбина като доказателство за  наличието на застраховка.
Застраховката също може да бъде сключена за период от 1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 1 година или за отделен превоз.
При събитие, което би могло да доведе до претенция по тази застраховка, застрахования уведомява своевременно застрахователя, който дава указания относно необходимата документация и за процедурата, която трябва да се следва.

Отговорност на работодателя
Чрез застраховка "Отговорност на работодателя" се застрахова отговорността на работодателя в качеството му на застраховано лице, за вредите причинени на негови работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор.
Застраховат се всички лица, намиращи се в трудови правоотношения с работодателя. Покрива се регламентираната в Кодекса на труда безвиновна отговорност на работодателя за имуществените и неимуществените вреди, причинени на неговите работници и служители следствие на трудови злополуки, независимо дали увреждането е причинено от него, негов работник или служител.

В застрахователното покритие се включват и разходите, които застрахования е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са останали безуспешни, както и експертните и свидетелски разноски по граждански дела срещу застрахования във връзка със застрахователни събития, покрити по застраховката.
Срокът на действие на застрахователния договор стандартно е 1/една/ година, освен ако не е договорено друго.
При събитие, което би могло да доведе до претенция по тази застраховка, застрахования уведомява своевременно застрахователя, който дава указания относно необходимата документация и за процедурата, която трябва да се следва.

Отговорност на притежателите на огнестрелно оръжие
Застраховка "Отговорност на притежателите на огнестрелно оръжие" е предназначена за физически лица, ползващи огнестрелно оръжие за охрана или самоотбрана, и има задължителен характер по силата на Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.
По застраховката са покрити всички суми, които по силата на нормативен акт Застрахованият ще бъде задължен да заплати на основание претенции на трети лица, като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт или загуба на трудоспособност) и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката следствие от носене и употреба на огнестрелно оръжие, както и разходите за уреждане на претенции, одобрени от Застрахователя.
Застраховката може да бъде сключена, както от конкретното физическо лице във връзка с негово лично оръжие, така и от юридическо лице или едноличен търговец за негови служители, ползващи огнестрелно оръжие за охрана.
При събитие, което би могло да доведе до претенция по тази застраховка, застрахования уведомява своевременно застрахователя, който дава указания относно необходимата документация и за процедурата, която трябва да се следва
.

Отговорност на ръководители и длъжностни лица
Чрез застраховка „Отговорност на ръководители и длъжностни лица” се покрива личната отговорност на застрахованото в полицата лице (лица) за сумите, които трябва да плати като обезщетение за финансови загуби, причинени по негова вина през срока на застраховката на предприятието/ дружеството или на трети лица породени от неговите служебни задължения. По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования,  доколко същите са направени със съгласието на застрахователя, както и таксите и разноските по делото в размер до 10% от договорения лимит на отговорност.
При събитие, което би могло да доведе до претенция по тази застраховка, застрахования уведомява своевременно застрахователя, който дава указания относно необходимата документация и за процедурата, която трябва да се следва.
 

Полезни телефони :
 1. АРА Застрахователен брокер тел: (+359 2)  877 21 07; (+359) 888 323 614 - www.arabroker.com
 2. КАТ 165; (+359 2) 982 49 01; (+359 2) 982 49 02 - www.i-kat.org
 3. Телефон за спешна помощ:  112
 4. Спешна медицинска помощ:  150 - телефони и адреси www.medguide-bg.com/fer.htm
 5. Пожарна безопасност: 160 - www.nspbzn.mvr.bg/default.htm
 6. МВР София: 166; (+359 2) 987 77 77 - www.kat.mvr.bg
 7. Гражданска защита: 080020112 - cp-bg.org/news.php
 8. Български Червен Кръст: www.redcross.bg